Regulamin

Regulamin serwisu odkrywajwiedze.pl

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.odkrywajwiedze.pl, prowadzony jest przez Spółkę Adsweb Investments Ltd z siedzibą: Suite18 Equity Chambers, 249 High Street North, Poole, United Kingdom, BH15 1DX (company number: 10663215)
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.odkrywajwiedze.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz warunki sprzedaży dostępnego w nim kursów i produktów elektronicznych w tym ebooki, kursy video i audio
 3. Każda osoba, która przegląda zasoby Serwisu nie ma żadnych zobowiązań, natomiast z chwilą dokonania dowolnej czynności w Serwisie (np. złożenie zamówienia, lub zapis na listę mailingową), taka osoba staje się Użytkownikiem Serwisu i oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, oraz w pełni rozumie i akceptuje zawarte w nich postanowienia, a przede wszystkim zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania. Jeśli nie osoba nie zgadza się z powyższym postanowieniem Regulaminu, powinna bezzwłocznie powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma pełne prawo do odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów, które są oferowane przez Serwis.

Natomiast wszelkie produkty i usługi powstają we współpracy z autorami, którzy wyrażają zgodę i upoważniają Administratora do prowadzenia w ich imieniu sprzedaży i obsługi klienta.

 1. Aby korzystać z Serwisu wymaga się standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, które umożliwia przeglądanie stron WWW, każdy użytkownik musi posiadać skrzynkę pocztową e-mail, oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Aby nabyć usługę lub produkt każdy użytkownik ma obowiązek posiadać konto bankowe, kartę kredytową, kartę debetową lub konto paypal.
 3. Prawidłowe funkcjonowanie Serwisu jest możliwe przy odpowiednim oprogramowaniu do przeglądania stron WWW, które obsługuję technologię plików ‘cookies’. Jeśli obsługa tej technologii jest niedostępna – Serwis może funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie możliwości stosowania plików ‘cookies’. Dokładny opis ‘Cookies’ opisany jest w Polityce Prywatności.

PRZEDMIOT SERWISU

 1. Przedmiotem Serwisu jest dystrybucja produktów informacyjnych i kursów w postaci ebooków, plików wideo i audio. Wszystkie produkty użytkownik ma możliwość pobrania zaraz po zaksięgowaniu się wpłaty.
 2. Pod pojęciem ‚ebook’ należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka). Dzięki elektronicznej technologii nagrań mp3 i ebooki mogą zawierać poza tekstami – grafikę, dźwięki i animacje, a także elementy interakywne (np. hiperłącza).
 3. Dostępne za pośrednictwem Serwisu nagrania i ebook zapisane są w formacie mp3 oraz PDF, do którego otwierania służy darmowy program Adobe Acrobat Reader.

KORZYSTANIE Z SERWISU

Dział A. Zasady Składania i Realizacji Zamówień

 1. Użytkownik ma możliwość złożenia zamówienia poprzez Serwis (Transakcja)
 2. Do realizacji Transakcji niezbędne jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności opisanych w Serwisie lub korespondencji.
 3. Aby transakcja przebiegła pozytywnie wymagane jest zastosowanie odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie produktu oraz postępowanie zgodnie ze wskazówkami, które podawane są na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 4. Zamówienia weryfikowane są automatycznie, a użytkownik jest informowany o każdym etapie zamówienia.
 5. Zamówienie realizowane jest bezzwłocznie po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej poszczególnymi, dostępnymi kanałami płatności, które są dostępne w Serwisie.
 6. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego produktu do Użytkownika jest umożliwienie mu pobrania go za pośrednictwem serwisu.
 7. Użytkownik, który sfinalizował transakcję i uzyskał dostęp do zakupionego produktu nie ma prawa udostępniać go osobom trzecim, a w przypadku pobrania produktu zamówienie uważa się za zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy produkt został prawidłowo pobrany, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym.

Dział B. Prawa Do Zakupionych Produktów Elektronicznych

 1. Nabywca produktu elektronicznego (ebook, nagrania audio lub wideo) może i powinien użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać przy pomocy odpowiedniego oprogramowania w celu zapoznania się z treścią, bez możliwości powielania, kopiowania lub wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub fragmentach. Zabrania się również zmiany struktury elektronicznej pobranych produktów (np. format pliku) lub modyfikowanie plików audio, wideo czy usuwanie zabezpieczeń. Kategorycznie zabrania się dystrybucji produktów, udostępniania lub odtwarzania publicznie, bez względu na cel i formę tych działań. Wszelkie takie działania muszą być uzgodnione z Administratorem tylko w formie pisemnej.
 1. Administrator pozwala na wykonanie jednej kopii zapasowej danego produktu elektronicznego na oddzielnym nośniku, celem zabezpieczenia przed utratą oryginału.
 2. Każdy Użytkownik, który nabędzie produkt elektroniczny oferowany przez Serwis ma obowiązek dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu, oraz aby nie mogły go powielać lub dystrybuować bez zgody Administratora. W przypadku wykrycia takich sytuacji jak wyżej lub jeśli Użytkownik będzie wykorzystywać produkt w sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw – Administrator będzie kierować roszczenia z tego tytułu względem danego nabywcy, z tytułu łamania praw autorskich i własności intelektualnej.
 3. Wszelkie produkty elektroniczne udostępniane w Serwisie – odpłatnie lub bezpłatnie – podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne powinny być kierowane za pomocą formularza Kontakt na stronie. Administrator na bieżąco rozpatruje zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji na bieżąco na stronach Serwisu.
 2. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu kurs za pośrednictwem Serwisu, służy prawo zwrotu zainwestowanej kwoty, jeśli Użytkownik nie będzie zadowolony z materiału.
 3. Zwrot produktu elektronicznego odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora, w której Użytkownik oświadcza, że ma zamiar skorzystać z gwarancji satysfakcji, podając swoje dane (imię, e-mail), nazwę produktu, datę i cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia, konieczne jest wysłanie wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej, która została podana przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Zgłoszenie chęci zwrotu należy zgłosić do 14 dni od daty zamówienia. Po tym czasie zwroty nie będą realizowane. Wszelkie reklamacje prosimy wysyłać na adres: reklamacje(at)odkrywajwiedze.pl
 4. W ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail o chęci zwrotu, wówczas Administrator odpowie Użytkownikowi i poinformuje go o decyzji w kwestii danego zwrotu, przesyłając w załączeniu wzór formularza zwrotu, który musi być wypełniony, podpisany przez nabywającego zwracany produkt Użytkownika oraz odesłany w formie skanu na adres: [email protected] O skuteczności dokonania zwrotu decyduje prawidłowość i zupełność wypełnienia oświadczenia.
 1. Prawidłowo wypełniony i dostarczony do Administratora formularz oświadczenia o zwrocie, stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za zwracany kurs, co zostanie wykonane przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o zwrocie, wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych zwrotu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Administrator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego autoryzowanych.
 2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w nagraniach mp3, ebookach oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu, o ile nie pochodzą one od Administratora lub innych osób działających w jego imieniu.
 3. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 4. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu, albo działają na szkodę Administratora lub osób trzecich.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
 9. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.
 11. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 12. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 13. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.
 14. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.